Detektivlesing

Fagbegreper

 • Faktasjekk
 • Objektiv
 • Subjektiv
 • Troverdig
 • Feilinformasjon
 • Desinformasjon
 • Agenda
 • Motivasjon

Fag

 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
 • Mat og helse

Kompetansemål

Norsk, 10. årstrinn:

 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

Samfunnsfag, 10. årstrinn:

 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

Mat og helse, 10. årstrinn:

 • gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse

Hensikt

Elevene lærer å undersøke og ta stilling til mange sider ved en tekst for å gjøre seg opp en mening om teksten. Hvem er avsender? Hvilke intensjoner har avsender?

Omfang: 60 min

Sist oppdatert: 17. desember 2019

Undervisningsopplegg

Introduksjon

 1. Det kan være lurt å ha jobbet litt med fagbegrepene i forkant av leseøvelsen.
 2. Elevene får utdelt teksten (feks: artikkelen) de skal lese og se nærmere på, samt kortene til kortpraten og svararket.

Aktivitet

 1. Samarbeidsparene trekker deretter ett og ett kort fra bunken.
 2. Kortet leses og løses sammen. Det kan løses ved å lese i teksten, eller ved å gjøre ytterligere undersøkelser fra andre kilder. De skal forsøke å ta stilling til så mange kort som mulig i tiden de har til disposisjon.
 3. Det kan være lurt å skrive ned spørsmålet og det tilhørende svaret i svararket. Noen spørsmål vil det gå raskt å svare på, andre vil kreve litt mer tid og undersøkelser.
 4. Lærer går rundt og fasiliterer samtalene. Spørsmål som kan være nyttige å stille er: Har de fått vite noe nytt? Er det noen kort som endrer synet på kilden? Er det noe som har overrasket dem? Er det noe som har bekreftet det de allerede visste?
 5. Avslutningsvis kan hver av samarbeidsparene oppsummere hva de nå mener om kilden, og skrive det ned på svararket sitt.

Oppsummering i plenum

Hver av gruppene presenterer et par av kortene de har svart på for klassen. De skal prøve å ikke presentere samme kort som noen andre, med mindre de har funnet ut noe annet enn det som allerede er presentert. Det kan også være lurt å oppsummere litt av hva elevene har skrevet på helhetsvurderingen av kilden.

Ressurser

Forslag til læringsmål

 • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.
 • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg
 • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig