Detektivlesing Hjemmeundervisning

Fagbegreper

 • Faktasjekk
 • Objektiv
 • Subjektiv
 • Troverdig
 • Feilinformasjon
 • Desinformasjon
 • Agenda
 • Motivasjon

Fag

 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
 • Mat og helse

Kompetansemål

Norsk, 10. årstrinn:

 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

Samfunnsfag, 10. årstrinn:

 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

Mat og helse, 10. årstrinn:

 • gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse

Hensikt

Elevene lærer å undersøke og ta stilling til mange sider ved en tekst for å gjøre seg opp en mening om teksten. Hvem er avsender? Hvilke intensjoner har avsender?

Omfang: 60 min - halv dag

Sist oppdatert: 25. mars 2020

Undervisningsopplegg

Introduksjon

 1. Det kan være lurt å ha jobbet litt med fagbegrepene i forkant av leseøvelsen.
 2. Elevene får utdelt en tekst/artikkel/nyhetssak de skal lese og se nærmere på, samt kortene til kortpraten og svararket. Kortene og svararkene ligger i ulike filformater i mappa til høyre -velg de som passer best for deres løsninger.
 3. Dette kan være en hjemmeoppgave elevene kan få i oppdrag å løse på egenhånd eller at de skal samarbeide to og to digitalt. Samarbeidet kan for eksempel foregå via telefon eller videosamtale på en plattform elevene kjenner til fra før (Messenger, Snapchat, Whatsapp, Hangouts, Skype, Teams) og et delt dokument (svararket).

Aktivitet

 1. Eleven velger deretter ett og ett kort fra kortpraten.
 2. Kortet leses høyt og løses sammen. Det kan løses ved å lese i teksten de skal jobbe med, eller ved å gjøre ytterligere undersøkelser fra andre kilder. De skal forsøke å ta stilling til så mange kort som mulig i tiden de har til disposisjon.
 3. Det kan være lurt å skrive ned spørsmålet og det tilhørende svaret i svararket. Noen spørsmål vil det gå raskt å svare på, andre vil kreve litt mer tid og undersøkelser.
 4. Hvis du er tilgjengelig mens elevene jobber: spørsmål som kan være nyttige å stille til elevene underveis er: Har de fått vite noe nytt? Er det noen kort som endrer synet på kilden? Er det noe som har overrasket dem? Er det noe som har bekreftet det de allerede visste?
 5. Avslutningsvis kan hver av samarbeidsparene oppsummere hva de nå mener om kilden, og skrive det ned på svararket sitt.

Avslutning:

Elevene leverer inn svararket sitt digitalt.


Alternativer:

1. Du kan velge å bare gi ut noen av kortene (velg og plukk fra bildemappen), og at elevene da skal forsøke å svare på alle kortene du gir ut.

2. Plenumsoppsummering: Hver av gruppene presenterer et par av kortene de har svart på for klassen. De skal prøve å ikke presentere samme kort som noen andre, med mindre de har funnet ut noe annet enn det som allerede er presentert. Det kan også være lurt å oppsummere litt av hva elevene har skrevet på helhetsvurderingen av kilden.

Ressurser

Forslag til læringsmål

 • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.
 • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg
 • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig