Undervisningsopplegg

Google trends for USA

Fagbegreper

Valg

Trend

Søketerm

Graf

Diagram

Fag

Engelsk

Samfunnsfag

Matematikk

Læringsmål

  • Hvordan algoritmene rundt oss former helhetsbildene vi ser

  • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

Skjermdump fra Google Trends, tatt 29. september 2020

Hensikt

Google trends har laget en egen samleside knyttet til det amerikanske presidentvalget. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med google trends som verktøy. De blir utfordret på å gå bak tallene; Hvorfor tror du akkurat de temaene trender nå? Gjennom undervisningsopplegget får de også praktisk erfaring i å tolke og analysere diagrammer og tallmateriale. Opplegget passer like godt som et tverrfaglig undervisningsopplegg som i de ulike fagene samfunnsfag, matematikk eller engelsk.

Omfang: 90 min

Sist oppdatert: 5. oktober 2020

Undervisningsopplegg

Intro:

Elevsiden består av flere deler med noen innføringsoppgaver for å bli kjent med Google Trends, samt noen mer dyperegående oppgaver der de skal bruke det de finner og søke etter informasjon og koble dette med den kunnskapen de har om temaet fra før.

Del ut Elevside Google Trends til elevene. De kan ta notater til oppgavene i arbeidsboka eller i et dokument. Dette er et undervisningsopplegg som det er lurt å ha en tydelig ramme på. Sørg for at elevene jobber med en og en del om gangen, og det er lurt å legge opp til klasseromsdialog og/eller deling i grupper mellom hver av delene.

Del 1 - introduksjon:

Dette er en oppgave som har til hensikt å bli litt kjent med siden. Det kan være en fordel å prate litt om denne oppgaven sammen før dere går videre. Som et alternativ til denne oppgaven kan dere se på nettsiden sammen i klassen.

Del 2 - Siste døgns søkeresultater

Denne delen egner seg godt for samarbeid i par.

Oppgave 1: Donald Trump testet positivt på koronaviruset torsdag 1. oktober. Dette medførte trolig en økning i antall søk relatert til ham, ofte kan det være flere årsaker til endring i trendene. Klarer elevene å finne flere årsaker?

Oppgave 3 og 4: En oversikt over søketrender gir en oversikt over trender i alle faktiske søk via google sin søkemotor (i dette tilfellet med en geografisk begrensning for USA). Google oppgir ikke faktiske tall på søkene, men bruker en egen skala med relative verdier. En meningsmåling derimot gir oversikt over hva et utvalg mennesker har oppgitt at de mener (eller vil stemme på). For eksempel kan en meningsmåling gi informasjon om hvem som svarer, feks alder, bosted, kjønn osv. Et søketrendresultat fra Google kan ikke gi oss info om hvem som har utført søkene. Samtidig har også undersøkelser vist at det ikke nødvendigvis er helt samsvar mellom det folk oppgir i undersøkelser som det de faktiske søketrendene forteller oss. Et eksempel på det er fra undersøkelser rundt bruk av porno, der det ikke nødvendigvis er fullt samsvar mellom det folk oppgir i undersøkelser og det søketrendene viser.

Del 3 - trender over tid:

Denne delen egner seg godt for samarbeid i par.

Oppgave 2: Obamacare ble vedtatt av Kongressen i USA i mars 2010.

Oppgave 4: Koronaviruset ble rapportert påvist i USA 21 januar, og det første dødsfallet i USA knyttet til koronavirus ble meldt den 29. februar. I denne oppgaven kan det være interessant å se på hvilke ringvirkninger koronapandemien hadde på det amerikanske samfunnet fra mars 2020, spesielt med tanke på økonomi og personlig økonomi.

Oppgave 5:

Generelt: Det er flere ting å være kritisk til i møte med slike oversikter, for eksempel viser ikke oversikten hvilke konkrete søketermer Google har kategorisert inn i de ulike kategoriene. Den viser feks heller ikke hvilke søketermer som ikke er tatt med.

For deg som er ekstra intressert: Datene fra Google blir anonymisert, kategorisert og gruppert før de presenteres i diagrammene. Angående verdiene på y-aksen til grafene i del 2, så er det en relativ skala laget av Google, basert på hvilke data som vises i det aktuelle diagrammet. Du kan lese mer om hvordan Google jobber med tallene sine her. Med andre ord viser ikke grafen faktiske tall på søketreff, men relative tall etter google sin egen skala. Skalaen blir beregnet ut fra hva man søker på: "The context of our numbers also matters. We index our data to 100, where 100 is the maximum search interest for the time and location selected. That means that if we look at search interest in the 2016 elections since the start of 2012, we’ll see that March 2016 had the highest search interest, with a value of 100."

Del4 - temaer som trender:

Oppgave 1 og 2: Kan være fine å dele i samarbeidspar eller små grupper.

Oppgave 3. Kan være fin for noen små klassepresentasjoner, eller at elevene deler det de har funnet ut i gruppe eller samarbeidspar. Slik får de også hørt hva andre elever har funnet ut. Ta gjerne også en prat med dem om hva slags type kilder som dukket opp da de søkte på temaet.

Oppgave 4: Her kan elevene trene på det å tverrlese innholdet: Finn ut hvor det er publisert, hvem som er avsender. hva avsender står for og hva andre kilder sier om avsender. Da står de sterkere til å si noe om kilden med tanke på troverdighet og objektivitet.

Del 5 - fordypning:

Kan fungere som en liten fordypningsoppgave i samarbeidspar eller små grupper. Elevene kan for eksempel presentere oppgaven sin i form for en plakat på papir eller digitalt. En plakat digitalt kan for eksempel lages på en slide i PowerPoint eller Keynote, der sliden kan forestille et A3 ark.

Avslutning:

Det kan være lurt å ta noen oppsummeringer sammen i klassen underveis i arbeidet. Elevene jobbe med individuelt eller i samarbeidspar.

Alternativer

De ulike delene fungerer uavhengig av hverandre, så hvis du ønsker et kortere opplegg kan du la elevene jobbe med et utvalg av delene eller et utvalg av oppgavene.

Kanskje du også er interessert i:

Hvordan lese bilder kritisk? Plattfomer som Instagram, Youtube, Sanpchat, TikTok og 9gag publiserer mye av innholdet i bilde- eller videoformat. I dette undervisningsopplegget får elevene trent på konkrete teknikker for å lokalisere hvor bildet er tatt. De blir også kjent med noen bildeverktøy som kan være nyttig for bildegraving. Passer fra ungdomsskolen.

Temaside med undervisnignsopplegg og ressurser knyttet til sosiale medier.

I dette opplegget skal elevene følge opp nyhetsbildet rundt eksplosjonen i Beirut 4. august 2020. Elevene får ulike kilder som de skal gå gjennom og vurdere hvordan journalistene jobber. Hvilke utfordringer møter journalistene i de ulike kildene og hvem skal du avfeie og hvem skal du lytte til?