Grafer til Høyre og Venstre

Fagbegreper

 • Linjediagram
 • Graf
 • Koordinatsystem
 • X-akse
 • Y-akse

Fag

 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • KRLE

Kompetansemål

Matematikk, 9. årstrinn

 • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet
 • utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt

Matematikk, 10. årstrinn

 • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet

Samfunnsfag, 10. årstrinn:

 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten

KRLE, 10. årstrinn:

 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon

Hensikt

Gjennom dette undervisningsopplegget blir elevene bedre kjent med linjediagram. De lærer hvordan man lager linjediagram, når det er hensiktsmessig å bruke og det å være oppmerksom på hvordan linjediagram kan vinkles og justeres for å få frem ulike budskap.

Omfang: 90 min

Sist oppdatert: 29. november 2019

Undervisningsopplegg

Oppstart

1. I dette undervisningsopplegget skal elevene jobbe med arbeidsarkene som ligger vedlagt her. De ulike arkene kan brukes i rekkefølge, eller hver for seg.

2. Det kan være lurt å ha en felles oppstart der arkene deles ut til elevene. Den kan også være lurt å ha en liten felles introduksjon om hva et linjediagram er for noe. Arkene kan deles ut digitalt eller printes ut på papir.

Arbeid med arkene

3. Elevene jobber med oppgavearkene. Lærer strukturerer arbeidet ved å legge retningslinjer for om elevene skal jobbe en og en eller samarbeide. Det kan også være lurt å gi beskjed om hvor de eventuelt skal skrive ned svarene på oppgavene deres.

4. Underveis kan elevene få i oppdrag å fortelle om hva de har jobbet med og hvilke tanker de har gjort seg til de ulike oppgavene til noen andre elever i klassen.

Avslutning

5. Felles oppsummering av arbeidet i plenum. Her kan det være lurt å velge ut noen oppgaver, og fokusere på disse.


Ressurser