Undervisningsopplegg:

Kildebevissthet: nyheter

Fagbegreper

 • Nyhet

 • Avsender

 • Vinkling

Fag

 • Norsk

 • Samfunnsfag

Kompetansemål

 • Norsk, 10. årstrinn:

 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster

 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

Samfunnsfag, 10. årstrinn:

 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er

 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår


Hensikt

I dette undervisningsopplegget skal vi se nærmere på hvordan ulike avsendere kan belyse informasjon på ulike måter, og hvordan man bør være bevisst på dette når man leser nyhetssaker.

Omfang: 60 min

Sist oppdatert: 22. september 2020

Undervisningsopplegg

Introduksjon

Start med å prate om hvordan vi kan påvirkes av måten informasjon fremstilles på. En Sak kan fremstilles på flere måter. Eksempler kan være bruk av bilder, budskap i overskriften, hvilken info som er i fokus, ordbruk osv. Ulike mediehus har tradisjon for å vinkle saker litt ulikt.

Aktivitet

Velg dere en nyhetssak dere skal se nærmere på. Klassen kan jobbe med samme nyhetssak, eller elevene kan velge sin egen.

Elevene jobber med arbeidsarkene. De kan jobbe individuelt eller to og to.

Du kan dele ut elevsiden til elevene, eller printe ut pdf'en med arbeidsarkene og dele ut.

Oppsummering

Det kan være lurt å oppsummere litt i plenum etter hver del.

Ta oppsummerende samtale om oppgavene til slutt. Hvilke erfaringer har elevene fått? Har de gjort seg opp en mening om kildene de har undersøkt nærmere? Har de ulike gruppene noen sammenfallende eller sprikende erfaringer?