Kildebevissthet: nyheter

Fagbegreper

 • Agenda
 • Motivasjon
 • Spredning
 • Misinformasjon

Fag

 • Mat og helse
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Kompetansemål

 • Norsk, 10. årstrinn:
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

Samfunnsfag, 10. årstrinn:

 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

Mat og helse, 10. årstrinn:

 • gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse

Hensikt

I dette undervisningsopplegget skal vi se nærmere på hvordan ulike avsendere kan belyse informasjon på ulike måter, og hvordan man bør være bevisst på dette når man leser nyhetssaker.

Omfang: 60 min

Sist oppdatert: 23. januar 2020

Undervisningsopplegg

Introduksjon

Start med å prate om hvordan vi påvirkes av måten informasjon fremstilles på. En sak kan fremstilles på flere måter, bak enhver ytring er det en avsender som kan ha ulike motiver for å ytre seg. Ulike mediehus har tradisjon for å vinkle saker litt ulikt.

Aktivitet

Elevene jobber med arbeidsarkene. De kan jobbe individuelt eller to og to. Klassen kan jobbe med samme nyhetssak, eller elevene kan velge sin egen.

Oppsummering

Ta oppsummerende samtale om teamet til slutt. Hvilke erfaringer har elevene fått? Har de gjort seg opp en mening om kildene de har undersøkt nærmere? Har de ulike gruppene noen sammenfallende eller sprikende erfaringer?

Ressurser

Forslag til læringsmål

 • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg
 • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.
 • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig