Kortprat TONE

Fagbegreper

 • Desinformasjon

 • Agenda

 • Motivasjon

 • Troverdighet

 • Misinformasjon

 • Reklame

Fag

 • Norsk

 • Samfunnsfag

 • Mat og Helse

Kompetansemål

 • Norsk, 10. årstrinn:

 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster

 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

Samfunnsfag, 10. årstrinn:

 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er

 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

Mat og helse, 10. trinn:

 • gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse

Hensikt

Elevene får kjennskap til hvordan de kan bruke TONE som strategi for å vurdere kilder. Gjennom kortpraten får de både jobbet muntlig, praktisk og skriftlig med kilden. Her finner du både kortene og tilhørende elevark som kan skrives ut.

Omfang: 45 min

Sist oppdatert: 26. oktober 2020

Undervisningsopplegg

Introduksjon

TONE står for Troverdighet, Objektivitet, Nøyaktighet og Egnethet. Dette er ord som kan fremstå som litt fremmede for mange elever. På elevarket som deles ut til elevene står hver av ordene forklart ved hjelp av synonymer. Det kan være lurt å starte med å prate litt rundt hva de ulike ordene betyr. Kortene til kortpraten printes ut og klippes opp.

Aktivitet

 1. Elevene kan jobbe to og to eller i grupper.

 2. Elevene tar for seg en kilde de ønsker å se nærmere på. De skriver opp nøkkelinfo til kilden øverst på elevarket.

 3. Elevene trekker kort fra bunken med kort, og prater først muntlig rundt kortet. Det kan være elevene trenger å hente inn litt ekstra informasjon om kilden for å kunne svare på noen av spørsmålene.

 4. Etter å ha pratet muntlig om kortet kan det noteres ned litt om hva de kom frem til på elevarket. Det kan være lurt å be dem om å svare på minst et par spørsmål i hver kategori før de gjør seg en helhetsvurdering av kilden.

Avslutning

Hvis elevene har jobbet med samme kilde kan det være nyttig å ta en oppsummering i plenum. Hvis de har jobbet med ulike kilder kan de presentere vurderingen sin for et annet samarbeidspar eller en annen gruppe.

Alternativ:

I stedet for at elevene trekker kort fra en bunke, kan de ulike kortene legges rundt i klasserommet, og gruppene kan da forflytte seg rundt til de ulike kortene for å jobbe med dem.

Ressurser