Pedagogisk forankring i Tenk

I Tenk jobber det lærere med solid erfaring fra hele skoleløpet. Våre undervisningsopplegg bygger på fire hovedtanker: elevaktivitet, øke bevissthet, nærhet mellom samfunn og klasserom og åpne spørsmål.

Vi tror på at elevene lærer mer når de selv er aktive og jobber med stoffet. Undervisningsoppleggene tar derfor utgangspunkt i en pedagogikk som bygger på elevaktivitet. Gjennom å reflektere, diskutere og undersøke kilder får de førstehånds erfaring med selv å ta stilling til informasjon de møter.

Vi jobber for å øke bevisstheten rundt at informasjon er av ulike typer, og den kan være fremmet av ulike motiver. Når man er bevisst dette kan man dra nytte av verktøyene til å vurdere kilder.

Det å senke terskelen mellom det elevene møter i samfunnet og det de lærer på skolen står sentralt for oss. Vi ønsker å styrke kompetansen til elevene slik at de kan få nytte av den i arbeid med skoleoppgaver så vel som når de slapper av på mobilen på fritiden.

Ved å stille åpne spørsmål ønsker vi å trigge nysgjerrighet. Kritisk lesing handler ikke om å finne det rette svaret eller avgjøre om du er enig med et utsagn eller ikke. Kritisk mediebruk og kildebevissthet handler om å vurdere informasjonen vi får, og ikke minst ta stilling til kilden.

Undervisningsoppleggene har solid forankring i læreplanen. Kritisk tenking er en del av kompetansebegrepet i fagfornyelsen. I tillegg løftes kildebruk frem i flere kompetansemål og tverrfaglige temaer. Vi tydeliggjør denne forankringen nederst i hvert undervisningsopplegg.

Undervisningsoppleggene bygger også på nasjonal og internasjonal forskning på fagfeltet.