Faktasjekk

Er det så farlig med fossile energikilder?

60-90 min

I dette undervisningsopplegget skal elevene jobbe med hvordan fossilt brensel kan påvirke klimaet. De blir også kjent med hvordan man kan bruke naturfaglige data til å presentere sitt eget synspunkt.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar til å dele den ut til elevene. Se videoen som elevene skal jobbe med. Sørg for at alle elevene har tilgang på headset dersom elevene skal se videoen på sin egen maskin. Del elevene i par.

Gjennomføring

Introdusér temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Hvordan kan naturfaglige data fremstilles på ulike måter for å støtte oppunder eget synspunkt?
 • Hva er sammenhengen mellom fossilt brensel og klimaendringer?
 • Hvordan kan vi sjekke om det en kilde påstår, er sant?

Del deretter ut elevsiden. Elevene ser enten videoen på hver sin maskin, eller dere ser den felles i klassen før elevene jobber.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen, enten på hver sin maskin eller felles i klassen, og svarer på spørsmål til filmen.

Skjermbilde av PragerU.com sin logo
Se filmen fra PragerU på elevsiden. Foto: Skjermdump

Klassesamtale

Diskuter svarene på spørsmålene i oppgave 1.

 • Hva tenker elevene når de har sett filmen?
 • Hvilke ting vekker tillit, og hva vekker ikke tillit? Be elevene begrunne svarene sine.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene ser på grafen fra filmen og diskuterer den i par.

Skjermbilde fra videoen som viser et diagram. Diagrammet viser utviklingen av bruken av fossilt drivstoff og tilgangen på rent vann. Begge viser en oppgang fra 1990 til 2010. Kildene er BP, Statistical Review of World Energy 2013, Historical data workbook; World Bank, World Development Indicators Online Data, April 2014
Foto: Skjermbilde fra videoen

Elevene gjør oppgave 3

Elevene svarer på spørsmål om PragerU og Epstein for å kilden. Ta svarene opp i felles klassediskusjon.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene påstanden "Forurenser ikke fossilt brensel naturen og gjør klimaet vårt ulevelig?" ved å svare på spørsmål.

Et bilde av åpent hav med isflak flytende på overflaten.
Foto: Unsplash

Avslutning

Gå gjennom målene for timen igjen og ha en klassesamtale der elevene får komme med sine syn på påstanden "Fossilt brensel forurenser naturen og gjør klimaet vårt ulevelig". Gå også gjennom målene for timen og diskuter hva elevene mener om disse spørsmålene nå.

 • Hvordan har denne videoen brukt naturfaglige data for å støtte oppunder eget synspunkt?
 • Hva er sammenhengen mellom fossilt brensel og klimaendringer?
 • Hvordan kan vi sjekke om det en kilde påstår, er sant?

Alternativer

Blir opplegget for omfattende, kan elevene hoppe over oppgave 2 og/eller 3.

Kompetansemål

 • Naturfag 10. trinn

  Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer.

 • Naturfag Vg1 SF

  Utforske egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi eksempler på anvendelser og gjøre rede for karbonets betydning for livet på jorda.

 • Naturfag Vg1 SF

  Gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold.

 • Matematikk 9. trinn

  Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet.

 • Matematikk 9. trinn

  Utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring