Kildekritikk

Polarization in the US

90-120 min

Hvordan har samfunnet i USA blitt polarisert? Det skal elevene reflektere over gjennom diskusjon og oppgaver.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom den valgte elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Dette opplegget kan både gjøres på norsk og engelsk. Elevsiden finnes på begge språk.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært ved slutten av timen.

 • Hva er polarisering?
 • Hvordan bruk av ulike kilder kan være med på å skape polarisering
 • Kjennskap til amerikanske mediebruk
 • Bruke ulike kilder til å reflektere rundt hvordan vi kan dempe polarisering

Felles idémyldring om polarisering

Utfordre elevene på hva de kan om begrepet polarisering. La elevene diskutere i par.

Del ut elevsiden

Del ut elevsiden og la elevene jobbe individuelt eller i samarbeidspar.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene diskuterer begrepet i samarbeidspar. Det kan være en god ide å be parene dele sine tanker med klassen etterpå.

Elevene gjør oppgave 2

Del ut elevsiden og be elevene gjøre oppgave to. Når elevene har gjort oppgavene kan klassen diskutere svarene felles.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene skal skrive en fem-avsnitts-tekst som skal beskrive hvordan verden opplever polarisering. Artiklene fra NRK, USA today og Foreign Affairs kan elevene bruke som støtte til teksten. Her får elevene flere innspill til temaet polarisering i USA.

Avslutning

Hvilken oppfatning har elevene om polarisering? Er det noe vi bør jobbe med? Be elevene ta med seg tankene sine inn i skrivingen og jobb med utviklingen av teksten.

Alternativ

Bruk gjerne undervisningsopplegget "UXA - Thomas Seltzers Amerika" for å la elevene få flere kilder.

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Engelsk

  Drøfte aktuelle debattema i den engelskspråklige verden.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar.

 • Politikk, individ og samfunn

  Diskutere massemedienes rolle som internasjonal aktør .

 • Norsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

 • Engelsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring