Undervisningsopplegg

Lese nyheter i sosiale medier

Fagbegreper

 • Sosiale medier

 • Nyheter

 • Desinformasjon

 • Faktasjekk

Fag

 • Norsk

 • Samfunnsfag

 • KRLE

Kompetansemål

Norsk, 10. årstrinn:

 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster

 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

Samfunnsfag, 10. årstrinn:

 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er

 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

KRLE, 10. årstrinn:

 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon

Hensikt

Ungdom bruker sosiale medier som en viktig informasjons- og nyhetskanal. Her får elevene tips de kan bruke for å vurdere det de leser på sosiale medier. Opplegget kan fungere som individuelt arbeid, men egner seg kanskje best for samarbeid i små grupper.

Omfang: 45-90 min

Sist oppdatert: 10. august 2020

Undervisningsopplegg

Introduksjon

Del ut lenken til elevsiden til elevene.

Opplegget består av tre deler:

Del 1 Bli kjent med plakaten

Del 2 Finn eksempler

Del 3 Oppgaver

Del 1 Bli kjent med plakaten

Dette er en del som egner seg godt for muntlig aktivitet i samarbeidspar eller smågrupper. Det går også an å ta opp noen av spørsmålene i plenum. Her kan dere også se på plakaten sammen, kanskje kan dere printe den ut og henge den opp i klasserommet? Litt avhengig av hvor mye tid dere har kan det være lurt å gå gjennom forklaringen til de ulike punktene i plakaten sammen.

Del 2 Finn eksempler

Elevene kan jobbe i grupper. Hver gruppe kan jobbe med å finne eksempler som illustrerer et av punktene i plakaten. Punkt fire kan eventuelt deles opp i tre deler.

Elevene får noen forslag til hvor de kan lete etter saker på elevsiden. De kan også lete etter eksempler er under "utforsk" på instagram, på Snapstory, i Facebookfeeden, på TikTok eller saker de har fått delt i grupper på Whatsapp eller andre lukkede grupper. Kanskje husker de saker de nylig har møtt i sosiale medier? Eventuelt kan de bruke arkivet til Faktisk.no, og der finner de konkrete eksempler på saker som kan illusterer de ulike punktene.

Et alternativ er å se på noen helt konkrete nyhetssaker, og ta stilling til disse ut fra punktene over. Hvis du ønsker et konkret eksempel kan dere bruke eksempelartikkelen i ressursmappa (for ordens skyld: den er usann)

Del 3 Oppgaver

Denne delen egner seg både for individuelt arbeid, muntlig samarbeid og skriftlig samarbeid.

Avslutning

Oppsummer funnene deres i plenum. Se på plakaten sammen på nytt, og trekk frem konkrete eksempler fra klassens arbeid til å illustrere de ulike punktene i plakaten.