Grafer og tall

Grafer til Høyre og Venstre

90 min

Elevene lærer om hvordan et diagram kan vinkles og justeres for å få frem ulike budskap.

Hjemmeskole
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten.

 • Hvorfor diagrammer brukes
 • Hvordan grafiske fremstillinger påvirke oss
 • Hvordan vi kan lese et diagram kritisk

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser filmen om grafer fra NRK skole som en introduksjon.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene jobber med oppgaveheftet individuelt eller i par. På elevsiden ligger PDF'en vedlagt.

Avslutning

Oppsummer et utvalg av oppgavene fra heftet i plenum. Som en avslutning på økta, kan det være fint å ta opp målene for økta igjen og la elevene diskutere:

 • Hvorfor brukes diagrammer?
 • Hvordan kan grafiske fremstillinger påvirke oss?
 • Hvordan kan vi lese et diagram kritisk?

Alternativer

Kompetansemål

 • Matematikk 9. trinn

  Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet.

 • Matematikk 9. trinn

  Utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

 • KRLE 10. trinn

  Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning.

 • KRLE 10. trinn

  Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn.

 • KRLE 10. trinn

  Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap