Grafer og tall

Grafer til Høyre og Venstre er flyttet!

90 min

Undervisningsopplegget Grafer til Høyre og Venstre har blitt oppdatert og fått ny link.

Hjemmeskole
Diskusjon

Oppdatert opplegg

Det oppdaterte undervisningsopplegget finner du her. På denne siden finner du også link til den gamle PDF-en.

Kompetansemål

 • Matematikk 9. trinn

  Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet.

 • Matematikk 9. trinn

  Utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

 • KRLE 10. trinn

  Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning.

 • KRLE 10. trinn

  Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn.

 • KRLE 10. trinn

  Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap