22. juli og radikalisering

Hva er radikalisering?

30-45 min

Radikalisering blir brukt i mange sammenhenger både politisk og religiøst. Men hva er egentlig radikalisering?

Hjemmeskole
Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Lag par eller grupper som elevene skal jobbe i. Les artikkelen elevene skal lese.

Gjennomføring

Introduser målene for timen og hva elevene skal ha lært når timen er slutt:

 • Hva er radikalisering?
 • Kjenne til noen årsaker til radikalisering
 • Hvordan kan vi forebygge radikalisering i samfunnet?

Elevene gjør oppgave 1

Elevene leser artikkelen "Hva er radikalisering?"

Elevene gjør oppgave 2

Del elevene i grupper eller par. De svarer på spørsmål til artikkelen.

Foto: Unsplash

Avslutning

Få elevene til å dele med hverandre hvilke svar de har kommet frem til i de ulike gruppene.

Still spørsmålet: "Hva kan vi gjøre for å forhindre at noen blir radikalisert?"

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Politikk, individ og samfunn

  Gjøre rede for teorier om årsaker til kriminalitet, vurdere samfunnets reaksjonssystem og drøfte tiltak som kan forebygge kriminalitet .

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Noreg og drøfte samanhengen mellom ulikskap og utanforskap.

 • Politikk, individ og samfunn

  Gjøre rede for teorier om årsaker til kriminalitet, vurdere samfunnets reaksjonssystem og drøfte tiltak som kan forebygge kriminalitet .

 • Politikk, individ og samfunn

  Diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik .

 • KRLE 10. trinn

  Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning.

 • Historie Vg3

  Reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken.

 • Historie Vg3 påbygging

  Reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring