Kildekritikk

Hva skjer i Afghanistan?

30-60 min

I dette undervisningsopplegget skal elevene jobbe med kilder i en pågående krise. Elevene skal finne, vurdere og reflektere over hvor man finner pålitelig informasjon når informasjonslandskapet er uoversiktelig.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar til å dele den med elevene. Dersom du ønsker ekstra ressurser om temaet, se Alternativer nederst.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært når timen er slutt.

 • Hva skjer i Afghanistan?
 • Hvordan kan vi vite om en kilde er til å stole på?
 • Hvordan forholder vi oss til nyheter i en pågående krise?

Felles samtale

La klassen reflektere over spørsmålene i fellesskap. Her kan du gjerne dele klassen i små grupper.

Etter at klassen har jobbet med de to oppgavene kan du dele ut elevsiden.

Et skjermbilde fra en nyhetssending på arabisk. Bildet viser ledere i Taliban i Presidentpalasset i Kabul. Det står flere menn med maskingevær bak lederne.
Ledere fra Taliban i Presidentpalasset i Kabul. Foto: Scanpix

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen "Kriser i verden" og svarer på spørsmål i gruppe.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene gjør oppgave 2. Oppsummer funnene til elevene med en liste over ulike kilder.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene vurderer de ulike kildenes troverdighet. La elevene sammenligne vurderingene sine i grupper før dere tar en felles gjennomgang.

Et bilde av et lastefly som er stappfullt av flyktninger.
Et fly fra det amerikanske luftforsvaret tok av fra Kabul flyplass med 640 flyktninger ombord. Foto: Scanpix

Avslutning

Oppsummer elevenes arbeid ved å reflektere sammen over følgende spørsmål:

 • Hvilke kilder bør du bruke når du skal finne informasjon om en pågående krise?
 • Hvorfor bør du bruke akkurat disse kildene?
 • Hva kjennetegner de kildene du ikke bør bruke?

Alternativer

Dersom du skal jobbe videre med temaet Afghanistan, eller ønsker at elevene skal ha forkunnskaper om situasjonen, kan du bruke disse ressursene.

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring
 • Bærekraftig utvikling