Kildekritikk

Kildekritikk: Kjøtt

30-45 min

I dette undervisningsopplegget skal vi se nærmere på hvordan ulike avsendere kan ha ulik motivasjon for å gi informasjon knyttet til et tema, og hvordan det påvirker informasjonen vi får.

Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar til å dele den ut til elevene. Se gjennom de ulike tekstutdragene, og vurder om du vil printe dem til elevene, eller om de skal lese dem på nett.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Å reflektere over avsenders motivasjon
 • Å vite at ulike kanaler kan fremstille samme informasjon på ulike måter.
 • Ha kunnskap om at hva vi vet om avsenderen fra før, påvirker hvordan vi oppfatter informasjonen de kommer med

Felles samtale

Vis bildet som ligger som vedlegg på fullskjerm og diskuter med elevene:

 • Hvilke av disse aktørene har dere hørt om?
 • Hva vet dere om hver av dem?

Del deretter ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene leser et utdrag fra "Om oss" fra nettsiden til hver avsender.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene velger seg to tekstutdrag og skal ut fra argumentene i teksten finne ut hvilken avsender hver av tekstene er skrevet av. La bildet fra første oppgave med alle avsenderne, være oppe mens elevene jobber med dette.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene svarer på spørsmålene som tas opp i avslutningen.

Avslutning

Gå gjennom tekstene og elevenes besvarelser.

Oppsummer målene for timen ved å snakke om spørsmålene fra den siste oppgaven.

 • Hvor lett var det å finne ut hva som var avsendernes motivasjon?
 • Hvordan påvirket avsenderens motivasjon hva de sa om temaet?
 • Hvordan er synet ditt på de ulike nå, sammenlignet med starten av timen?

Det er viktig å poengtere at det er viktig å være bevisst hvor man henter informasjon om et gitt tema. Bak enhver ytring er det en avsender som kan ha ulike motiver for å ytre seg.

Alternativer

Kompetansemål

 • Mat og helse 10. trinn

  Drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging.

 • Mat og helse 10. trinn

  Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Bærekraftig utvikling