Kildekritikk

Kildekritikk i kriser

60 min

Her skal elevene jobbe med kilder i en pågående nyhetshendelse. Elevene skal finne, vurdere og reflektere over hvor man finner pålitelig informasjon når informasjonslandskapet er uoversiktelig.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar til å dele den med elevene. Dersom du ønsker ekstra ressurser om temaet, se Alternativer nederst.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært når timen er slutt.

 • Hvordan kan vi vite om en kilde er til å stole på?
 • Hvor henter vi informasjon i en pågående krise?
 • Hvordan forholder vi oss til nyheter i en pågående krise?

Felles samtale

La klassen reflektere over spørsmålene i fellesskap. Her kan du gjerne dele klassen i små grupper.

Etter at klassen har jobbet med de to oppgavene kan du dele ut elevsiden.

Når det skjer dramatiske ting i nærmiljøet kan ryktene raskt begynne å gå. Foto: NTB

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen "Kriser i verden" og svarer på spørsmål i gruppe.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene gjør oppgave 2. Oppsummer funnene til elevene med en liste over ulike kilder.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene vurderer de ulike kildenes troverdighet. La elevene sammenligne vurderingene sine i grupper før dere tar en felles gjennomgang.

Under eller rett etter en dramatisk hendelse har mange behov for å vite hva som har skjedd. Da er det lett at rykte går og informasjonen kommer fra mange ulike kilder. Det er viktig å være obs på hvilke kilder du lytter til. Foto: Scanpix

Elevene gjør oppgave 4

Elevene kan diskutere i små grupper eller i hele klassen hvordan de kan bruke listen av tips for hvordan man bør forholde seg til informasjon i en krise.

Å skille riktig informasjon fra feil informasjon kan være vanskelig når det skjer mye. Det kan være lurt å være ekstra forsiktig med å dele informasjonen videre. Foto: NTB

Avslutning

Oppsummer elevenes arbeid ved å reflektere sammen over følgende spørsmål:

 • Hvilke kilder bør du bruke når du skal finne informasjon om en pågående krise?
 • Hva bør du være ekstra oppmerksom på når du møter informasjon i en krisesituasjon?
 • Hvorfor kjennetegner de kildene du bør bruke?
 • Hva kjennetegner de kildene du ikke bør bruke?

Alternativer

Dersom du ønsker å jobbe videre med temaet informasjon i krise kan det være en ide å ta utgangspunkt i konkrete situasjoner som har oppstått. Her kan du bruke noe lokalt eller en historisk hendelse. Under har vi lenket til artikler og podkaster som gir innblikk i ulike hendelser.

Når klassen jobber med dette kan en oppgave gjerne være:

- Hvorfor fikk folk feil informasjon?
- Hva kan feil informasjon i forbindelse med kriser føre til?
Ta utgangspunkt i et av eksemplene.

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring
 • Bærekraftig utvikling