Kildekritikk

Kildekritikk: Nyheter

60 min

Den samme nyheten kan presenteres på ulike måter. Hvordan kan det påvirke oss? I dette opplegget ser elevene på dette med utgangspunkt i en aktuell nyhetssak.

Tekstarbeid
Hjemmeskole
Diskusjon

Forberedelse

Se over elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser timen ved å snakke med klassen om hva de skal lære i løpet av økta.

 • Hvordan en sak kan fremstilles/vinkles på flere måter, og hvordan det kan påvirke oss.
 • Hvordan bildebruk kan påvirke oss.
 • Hvordan det gjennom overskrifter og ordbruk velges hvilken info som er i fokus.

Del deretter ut elevsiden.

Oppgave 1

Elevene velger seg en nyhetssak som de skal se nærmere på. Klassen kan jobbe med samme nyhetssak, eller elevene kan velge sin egen. De leter etter flere til samme sak, og samler lenkene i et dokument.

Oppgave 2

Elevene velger seg to eller tre av kildene fra forrige oppgave som de skal sammenligne. De ser på forskjeller og likheter på de ulike kildene. Det kan være lurt at elevene noterer svarene sine.

Oppgave 3

Elevene går mer i dybden og gjør en vurdering av de ulike kildene ved å svare på spørsmål. Denne oppgaven kan være fin å gjennomføre muntlig i samarbeidspar.

Avslutning

Gjennomgå oppgavene fra elevsiden felles etter at elevene har jobbet med dem. Ta gjerne også opp igjen læringsmålene fra starten av økta.

 • Hvordan en sak kan fremstilles/vinkles på flere måter, og hvordan det kan påvirke oss.
 • Hvordan bildebruk kan påvirke oss.
 • Hvordan det gjennom overskrifter og ordbruk velges hvilken info som er i fokus.

Hvilke erfaringer har elevene fått? Har de gjort seg opp en mening om kildene de har undersøkt nærmere? Har de ulike gruppene noen sammenfallende eller sprikende erfaringer?

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Politikk, individ og samfunn

  Bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer .

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Medier og kommunikasjon

  Innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Vurdere kva som kan påverke val av medium.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Diskutere objektivitetsomgrepet i samband med formidling av stoff i media.

 • Norsk Vg2 YF

  Gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling