Grafer og tall

Linjediagram

30-90 min

Her blir elevene kjent med hvordan linjediagram brukes til å formidle informasjon, og erfarer hvordan de skal lese linjediagram kritisk.

Tekstarbeid
Diskusjon
Spill

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Del elevene inn i grupper på 3 personer.

Gjennomføring

Introduser temaet og målene for timen.

 • Jeg vet hvordan linjediagram kan justeres for å vinkle et budskap
 • Jeg kan lese informasjonen i et linjediagram på en kritisk måte

Elevene gjør oppgave 1

Dette er en utforskende oppgave, der elevene selv kan velge hvordan de løser tegningen når de spiller Fantasi.

Del elevene inn i grupper på 3. Et medlem på gruppa skal trekke kort, og tegne det som står på kortet. De andre på gruppa skal forsøke å gjette hva det står på kortet ut fra det som blir tegnet. Kortene finner du på elevsiden.

Det finnes ingen fasit, og det er mange måter å løse oppgaven på. Noen elever vil trolig benytte seg av linjediagram, andre vil løse det med andre illustrasjoner.

Elevene gjør oppgave 2

Elvene skal se på linjediagrammet og diskutere spørsmålene med samarbeidspartneren sin.

Ta en liten felles oppsummering av hver av disse oppgavene før dere går videre.

Bilde av et linediagram med til på x-aksen. grafen går bortover, litt opp, litt bort, litt ned igjen for deretter å stige krafig på slutten.
Linejdiagram til oppgave 2

Elevene gjør oppgave 3

I denne oppgaven skal elevene se på linjediagrammet over antall avspillinger på Youtube.

Linjediagram som viser antall avspillinger på youtube over 7 dager. Dager på x-aksen, avspillinger på y-aksen.Dag 1 viser 20, dag 2: 60, dag 3:40, dag4: 20, dag 5: 100, dag 6: 140, dag 7: 140.
Antall avspillinger på Youtube, linjediagram. Klikk på bildet for fullskjerm.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene skal i denne oppgaven lage en skisse til en plakat med tips til hva vi bør være kritiske til når vi leser linjediagram, og hvorfor.

Legg opp til at elevene lager skissen til plakaten på papir eller digitalt.

Avslutning

Som en avslutning på økta kan dere ta opp målene for økta igjen og la elevene diskutere:

 • Jeg kan lage og lese linjediagram
 • Jeg vet hvordan linjediagram kan justers for å vinkle budskapet

Alternativer

Kompetansemål

 • Matematikk 9. trinn

  Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet.

 • Matematikk 9. trinn

  Utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • KRLE 10. trinn

  Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

 • Matematikk T 1T

  Lese, hente ut og vurdere matematikk i relevante tekstar om ulike tema og presentere relevante berekningar og analysar av resultata.

 • Matematikk P 1P

  Lese, hente ut og vurdere matematikk i tekstar om situasjonar frå lokalmiljøet, gjere berekningar knytte til dette og presentere og argumentere for resultata.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap