Kildekritikk

Maskiner som mener

60-90 min

Informasjon er aldri helt nøytral, heller ikke den som genereres av kunstig intelligens. Hvordan kan KI bidra til å forsterke fordommer og stereotypier i samfunnet, og hvilke konsekvenser kan det ha?

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom opplegget og elevsiden, og forbered deg på å dele siden med elevene. Dersom du har tilgang til en bildegenerator, kan du teste ut å lage egne bilder til oppgavene under Klassesamtale.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal sitte igjen med.

 • Hvordan kan kunstig intelligens være med på å forsterke fordommer og stereotypier i samfunnet?
 • Hvilke konsekvenser kan dette ha?

Fellesaktivitet

Elevene skal diskutere spørsmålene i par. Bruk instruksjonene i kollapsene under, eller vis dem samlet i vedlagt presentasjon. Hensikten med aktiviteten, er at elevenes stereotypier skal komme frem. Derfor bør parene få kort tid på å diskutere hvert enkelt spørsmål før dere går videre.

Når aktiviteten er over, deler du ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen og svarer på oppgavene under. De kan jobbe individuelt eller i par.

Avslutning

Oppsummer svarene på oppgaven i fellesskap.

Diskuter deretter spørsmålene fra starten av timen:

 • Hvordan kan kunstig intelligens være med på å forsterke fordommer og stereotypier i samfunnet?
 • Hvilke konsekvenser kan dette ha?

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur 2

  Vurdere kilders relevans og troverdighet og bruke dem på en etterrettelig måte.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring