Grafer og tall

Misvisende tall

30-60 min

Elevene bevisstgjøres på hvordan tall kan brukes for å bygge opp under en påstand og hvordan en bør være kritisk til tall og hvordan de brukes.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Hvordan tall kan være misvisende
 • Hvordan to ulike tall kan få samme fortelling til å se helt ulik ut
 • Gi eksempler på hvordan tall kunne vært framstilt annerledes

Del ut elevsiden

Del ut elevsiden til elevene. Elevene kan arbeide i læringspar eller individuelt.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser video fra BBC om misvisende tall (2:04)

Klassesamtale

Ta opp svarene fra oppgave 2 i fellesskap, slik at alle elevene har en felles forståelse for hva videoen tok for seg.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene svarer på spørsmål tilhørende videoen.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene finner egne eksempler på artikler med tall som spiller en sentral rolle i argumentasjonen.

Avslutning

Oppsummer timen med å gjennomgå øktas mål og la elevene komme med innspill til:

 • Hvordan tall kan være misvisende
 • Hvordan to ulike tall kan få samme fortelling til å se helt ulik ut
 • Gi eksempler på hvordan tall kunne vært framstilt annerledes

La elevene som vil, presentere sine eksempler fra oppgave 3 dersom tiden strekker til.

Alternativer

Kompetansemål

 • Matematikk 9. trinn

  Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet.

 • Matematikk 9. trinn

  Utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt.

 • KRLE 10. trinn

  Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap