Kildekritikk

Sex og sikre kilder

60 min

Hvilke kilder kan gi oss troverdig informasjon om sex og seksualitet? Her vurderer elevene troverdigheten til kilder om temaet.

Hjemmeskole
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Del elevene inn i par på forhånd.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Hvilke kilder bør man bruke for å få svar på spørsmål om sex og seksualitet?
 • Hvordan kan vi vurdere om en kilde en troverdig eller ei?

Del deretter ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene diskuterer hvor de ville søkt informasjon dersom de hadde noen spørsmål om sex og seksualitet. Løft opp spørsmålet i plenum og lag et felles tankekart med elevenes innspill.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene jobber i par med spørsmål knyttet til "Helsesista" på Snapchat og Instagram.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene ser 5 minutter av en video fra NRK Unormal på YouTube og diskuterer tilhørende spørsmål.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene ser anonymt innsendte spørsmål til på bilde og diskuterer tilhørende spørsmål.

Elevene gjør oppgave 5

Elevene skal prøve å besvare et av spørsmålene fra Jodel ved å finne 3 kilder som kan hjelpe dem nærmere svaret. De skal først se en video om for så å gjøre tilhørende oppgaver.

Avslutning

Avslutt økta med å ta opp målene for timen igjen og la elevene komme med innspill:

 • Hvilke kilder bør man bruke for å få svar på spørsmål om sex og seksualitet?
 • Hvordan kan vi vurdere om en kilde en troverdig eller ei?

Dersom tiden strekker til, kan noen av elevene presentere sine funn fra oppgave 5 for resten av klassen.

Alternativer

Kompetansemål

 • Naturfag 10. trinn

  Drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse.

 • KRLE 10. trinn

  Gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring