Kildekritikk

Tverrles kilden - hvem er avsender?

90-180 min

Tverrlesing er en teknikk for å sjekke kilders troverdighet. Elevene får praktiske tips slik at de selv kan tverrlese kildene sine.

Hjemmeskole
Tekstarbeid
Video

Forberedelse

Ofte kan kilder ha stor betydning for troverdigheten til informasjonen de formidler. Derfor kan det være lurt å ha som vane å sjekke opp kilden før du leser innholdet. Dette kan gjøres ved en teknikk som kalles

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av tiden dere har:

 • Grunnleggende kildekritikk og kritisk mediebruk
 • Hva er tverrlesing og hvorfor bruker vi teknikken?
 • Kunne vurdere en kildes troverdighet ved å bruke tverrlesing

Del ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene leser om hvordan de kan være kildekritiske og hvorfor det er viktig. De får forklart teknikken som et nyttig verktøy for å være kildekritisk.

Elevene gjør oppgave 2

Gjennom å se videoen "Tverrles" (1:14) får elevene forklart som teknikk i .

Elevene gjør oppgave 3

Elevene skal velge seg én av fire saker. De skal tverrlese kilden bak saken og vurdere troverdigheten til innholdet. Elevene kan jobbe med oppgavene både individuelt og i par. Under finner du lærerveiledningen til de fire sakene, samt en plakat med tips til hvordan du tverrleser:

Elevene presenterer funn

Elevene skal nå oppsummere og presentere sine funn for klassen. De kan velge å lage en kort snapfilm eller skrive en argumenterende tekst. Filmen kan vises og teksten kan leses for klassen. Alt skal sendes til deg på slutten av timen på den plattformen dere bruker.

Avslutning

Elevenes funn presenteres til slutt og gir hverandre tilbakemeldinger. Som en avrunding på undervisningen, kan du ta opp et av introduksjonsspørsmålene igjen i en felles klassesamtale:

 • Hva er tverrlesing og hvilken hensikt har teknikken?

Alternativ

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Naturfag Vg1 RM

  Utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Medier og kommunikasjon

  Innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Kunne føre opp kjelder, vurdere informasjon kjeldekritisk og bruke relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi i arbeid med eigne medieprodukt.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling