Kildekritikk

Hva skjer i Ukraina?

30-60 min

I dette undervisningsopplegget skal elevene jobbe med kilder i en pågående krise. Elevene skal finne, vurdere og reflektere over hvor man finner pålitelig informasjon i en slik situasjon.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar til å dele den med elevene. Dersom du ønsker ekstra ressurser om temaet, eller opplegg om temaet for yngre eller eldre elever, se Alternativer nederst.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært når timen er slutt.

 • Hva skjer i Ukraina?
 • Hvordan kan vi vite om en kilde er til å stole på?
 • Hvordan forholder vi oss til nyheter i en pågående krise?

Felles samtale

La klassen reflektere over spørsmålene i fellesskap. Her kan du gjerne dele klassen i små grupper. Del deretter ut elevsiden.

Foto: Bilde: NTB

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen "Kriser i verden" og diskuterer sine forhold til ordene krig, konflikt og krise i 3-4 minutter.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene gjør oppgave 2. Oppsummer til slutt i plenum og la elevene komme med innspill før de starter på oppgave 3.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene vurderer kildenes troverdighet og egnethet. Hvilke av disse kildene ville du anbefalt til en venn som ønsket å lære mer dette? Begrunn valgene dine og diskuter med gruppa.

Avslutning

Oppsummer elevenes arbeid ved å reflektere sammen over følgende spørsmål:

 • Hva skjer i Ukraina?
 • Hvordan kan vi vite om en kilde er til å stole på?
 • Hvordan forholder vi oss til nyheter i en pågående krise?

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring