Kildekritikk

Kortprat om kildetillit

10-45 min

I dette undervisningsopplegget lærer elevene om kildetillit, og reflekterer rundt hvilke kilder de ville lent seg på i ulike situasjoner.

Diskusjon

Forberedelse

Del elevene inn i grupper på 2-3 personer. Se gjennom elevsiden, og gjør deg klar til å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen, og hva du ønsker at elevene skal lære i løpet av økta:

 • hva er.
 • bli bevisst hvilke du har tillit til i ulike situasjoner, og hva som gjør at du stoler på dem.

Begrepet kildetillit

Skriv ordet kildetillit på tavla. Hør med elevene hva de tenker om ordet. Har de hørt det før? Hva tror de ordet betyr? Trekk gjerne inn ord som og her også, før dere jobber med ordforklaringen av . Lag et tankekart på tavla som bygger på det dere prater om.

Kortprat i grupper

Gruppene kan trekke ett og ett kort fra kortpraten, og samtale rundt kortet. Instruksjon til kortpraten får elevene opp når de åpner kortene første gang. Spørsmålene som dukker opp er alle knyttet til temaet kildetillit.

Mens elevene jobber, går du rundt og hører hva de ulike gruppene snakker om. Hjelp dem med å stille oppfølgingsspørsmål, og oppfordre dem til å være nysgjerrige lyttere. Det kan også være fint å høre med dem om de er uenige om noen av kortene, og utfordre dem til å begrunne standpunktene sine. Som støtte kan du skrive opp noen eksempler på oppfølgingsspørsmål på tavla.

Oppsummering i plenum

Oppsummer kortpraten i fellesskap. Hvilke erfaringer gjorde elevene seg? Har dere flere poeng dere kan tilføye på tavla?

Er det noen kilder de aldri vil bruke, eller noen kilder de mener alltid er troverdige? La dem gjerne komme med eksempler på når en kilde kan være god, og når den kanskje ikke egner seg. Et poeng her kan være å se på balansen mellom kildetillit og kildekritikk. Vi må kunne stole på noe, samtidig som at vi ikke kan ta alt for god fisk.

Alternativer

Kompetansemål

 • Mediesamfunnet Mediesamfunnet 1

  Bruke strategier for kildesøk og utøve kildekritikk i tilknytning til tekster og medieproduksjoner.

 • Matematikk 9. trinn

  Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet.

 • Engelsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte.

 • Naturfag 10. trinn

  Gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap.

 • Mat og helse 10. trinn

  Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse.

 • Vg1 helse- og oppvekstfag Kommunikasjon og samhandling

  Reflektere over kva digital dømmekraft inneber, vurdere kjelder kritisk og vise nettvett i arbeidet.

 • Norsk Vg3 påbygging

  Orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap