Kildekritikk

Prosjekt Blæst

45-360 min

Hvordan fungerer et demokrati i praksis? Hvordan påvirkes det av ulike stemmer? Her finner du Prosjekt Blæst, som er et tredelt opplegg om valg og valgpåvirkning som egner seg for 8.-13. trinn.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Her finner du Prosjekt Blæst

Prosjekt Blæst er utviklet av Tenk i samarbeid med TV2 Skole og ligger åpent og gratis på Elevkanalen.

Valg 2023

Dette opplegget er en del av våre ressurser knyttet til valget 2023. Her finner du alle oppleggene våre knyttet til høstens lokalvalg.

Kompetansemål

 • Naturfag 10. trinn

  Drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt.

 • Naturfag 10. trinn

  Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold.

 • Naturfag Vg1 SF

  Gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

 • Norsk 10. trinn

  Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

 • Norsk 10. trinn

  Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

 • Norsk 10. trinn

  Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

 • Norsk 10. trinn

  Uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter.

 • Norsk 10. trinn

  Lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer.

 • Norsk Vg1 SF

  Lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner.

 • Norsk Vg1 SF

  Greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Norsk Vg1 SF

  Kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping.

 • Norsk Vg2 SF

  Bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner.

 • Norsk Vg3 SF

  Analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Kunne føre opp kjelder, vurdere informasjon kjeldekritisk og bruke relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi i arbeid med eigne medieprodukt.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Diskutere kva følgjer det kan få at mange er aktive brukarar av media og sjølve utviklar medieprodukt.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Gjere greie for ulike påverknadsmodellar og vurdere korleis folk kan bli påverka av ulike medium.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Kunne føre opp kjelder, vurdere informasjon kjeldekritisk og bruke relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi i arbeid med eigne medieprodukt.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Forme ut eigne journalistiske medieuttrykk i ulike kanalar og grunngje val av målgruppe, kanal og teknologi.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring