Kildekritikk

Prosjekt Blæst

Hvordan fungerer et demokrati i praksis? Hvordan påvirkes det av ulike stemmer? Her finner du Prosjekt Blæst, som er et tredelt opplegg om valg og valgpåvirkning som egner seg for 8.-13. trinn.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Her finner du Prosjekt Blæst

Prosjekt Blæst er utviklet av Tenk i samarbeid med TV2 Skole og ligger åpent og gratis på Elevkanalen.

Kompetansemål

 • Naturfag 10. trinn

  Drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt.

 • Naturfag 10. trinn

  Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold.

 • Naturfag Vg1 SF

  Gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

 • Norsk 10. trinn

  Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

 • Norsk 10. trinn

  Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.

 • Norsk 10. trinn

  Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

 • Norsk 10. trinn

  Uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter.

 • Norsk 10. trinn

  Lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer.

 • Norsk Vg1 SF

  Lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner.

 • Norsk Vg1 SF

  Greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Norsk Vg1 SF

  Kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping.

 • Norsk Vg2 SF

  Bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner.

 • Norsk Vg3 SF

  Analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Kunne føre opp kjelder, vurdere informasjon kjeldekritisk og bruke relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi i arbeid med eigne medieprodukt.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Diskutere kva følgjer det kan få at mange er aktive brukarar av media og sjølve utviklar medieprodukt.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Gjere greie for ulike påverknadsmodellar og vurdere korleis folk kan bli påverka av ulike medium.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Kunne føre opp kjelder, vurdere informasjon kjeldekritisk og bruke relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi i arbeid med eigne medieprodukt.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Forme ut eigne journalistiske medieuttrykk i ulike kanalar og grunngje val av målgruppe, kanal og teknologi.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring