Kildekritikk

Bredde i kildegrunnlaget

45-90 min

Hvem lytter vi til når vi henter informasjon, og hvordan avgjør vi hva vi kan stole på? Dette opplegget gir verktøy for å sikre bredde i kildegrunnlaget, spesielt når man jobber med et tema man ikke kjenner så godt til fra før.

Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevopplegget og forbered deg på å dele elevsiden med elevene. Del elevene inn i samarbeidspar. Skriv ut arbeidsarkene hvis ikke elevene skal jobbe med det digitalt.

Ta utgangspunkt i et tema dere jobber med, eller se Alternativer for forslag til tema.

Gjennomføring

Gå gjennom læringsmålene for økta:

 • Jeg kan drøfte fordeler og ulemper ved ulike kilder
 • Jeg kan bruke ulike kilder til å hente inn informasjon

Elevene gjør oppgave 1

Elevene skal ta stilling til ulike kilder de kan bruke for å hente inn informasjon om et tema.

Del ut ett arbeidsark til hver elev og introduser det i fellesskap. Elevene jobber individuelt med arket mens du støtter dem i arbeidet.

Under finner du noen eksempler på fordeler og ulemper ved de ulike kildene.

Klikk på bildet for å få det i fullskjerm.

Elevene gjør oppgave 2

Sett elevene sammen i samarbeidspar. Nå skal de prate sammen om hva de har fylt ut på arket sitt.

 • Hva er de enige om?
 • Hva er de er uenige om?

La dem begrunne argumentene sine. Oppfordre dem til å bruke konkrete eksempler.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene bruker arbeidsarket "Hva sier ulike kilder" og henter informasjon fra ulike kilder om et tema dere jobber med.

Avslutning

La elevene svare på refleksjonsspørsmålene under, for eksempel på post-it-lapperbaksiden av arbeidsarkene du samler inn, eller på en digital plattform.

 • Hva slags informasjon fikk du fra de ulike kildene? Var det noen overraskelser i jakten på informasjon?
 • Møtte du på informasjon du er usikker på om faktisk stemmer? Dobbeltsjekket du dette, og i så fall hvordan?
 • Hvilken kilde liker du selv best?

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • Religion og etikk Vg3

  Analysere og vurdere ulike kilder til kunnskap om religioner, livssyn og etikk.

 • Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur 1

  Vurdere kilders troverdighet og bruke dem på en etterrettelig måte.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Naturfag Vg1 SF

  Drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring