Kildekritikk

"Heating" på TikTok

15-90 min

Hva er "heating" på TikTok, og hvilke konsekvenser kan det ha for oss?

Diskusjon

Forberedelser

Print ut ett arbeidsark til hver gruppe, gjerne tosidig utskrift, dersom elevene skal gjennomføre opplegget fysisk. Dersom elevene skal jobbe digitalt, ligger arbeidsarket som PDF på elevsiden.

Ønsker du å lese deg opp om "", finner du lesetips under her.

Gjennomføring

Introduser temaet for økten og hva du ønsker at elevene har lært i løpet av arbeidet:

 • Hva heating på TikTok innebærer.
 • Hvilke konsekvenser slik fremming kan ha for oss på sosiale medier og i samfunnet.

Arbeid med grønn side av arket

Del ut arkene med den grønne siden opp, ett ark til hver gruppe. Dersom elevene jobber digitalt, deler du heller ut elevsiden.

La elevene få et par minutter til å undersøke hva "" betyr. De kan for eksempel bruke en søkemotor til å søke på heating og TikTok. La gruppemedlemmene diskutere og fylle inn feltene for definisjoner, eksempler og konsekvenser.

Ta en felles oppsummering av hva fenomenet "heating" er og det gruppene har pratet om.

Klikk på bildet for å få det i fullskjerm. Filen ligger i pdf-format under Forberedelser.

Arbeid med snakkeboblene

Snu arket med den gule siden opp.

Hver elev skal ta stilling til hvilket utsagn som passer best for seg selv. Deretter skal de dele med de andre på gruppa hva de har valgt, og ikke minst hvorfor.

Oppfordre dem til å utfordre hverandre og stille oppfølgingsspørsmål. Bruk gjerne presentasjonen under for å ha spørsmålene synlige på storskjerm mens elevene diskuterer.

 • Hvorfor det?
 • Gjelder det i alle situasjoner?
 • Er det noen ganger du mener det ikke er slik?
 • Hvordan ville det vært hvis alle tenkte slik?
Trykk på bildet for å få det i fullskjerm.

Diskuter i grupper

Gruppene diskuterer de to spørsmålene under. De kan gjerne fylle på notatene på den grønne siden av arket.

Avslutning

Oppsummer samtalene rundt snakkeboblene i plenum.

 • Er det noen perspektiver de ulike gruppene ønsker å trekke frem?
 • Hva tenker klassen om "heating" etter å ha jobbet med det?
 • Hvilken rolle tror dere "heating" kommer til å ta i løpet av året som kommer?

Alternativer

Kompetansemål

 • Kommunikasjon og kultur

  Analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer .

 • Psykologi Psykologi 2

  Drøfte hvordan sosial påvirkning og interaksjon i grupper kan påvirke holdninger, atferd og identitet.

 • Demokrati i praksis

  Bruke ulike påvirkningskanaler for å nå ut til en bestemt målgruppe og reflektere over etiske problemstillinger knyttet til påvirkning.

 • Teknologi og forskningslære Teknologi og forskningslære 1

  Drøfte etiske problemstillinger knyttet til teknologisk utvikling.

 • KRLE 10. trinn

  Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Diskutere etiske utfordringar knytte til Internett og nye medium.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling