Grafer og tall

Snakkebobler om tall og statistikk

10-30 min

Skal du jobbe med retorikk eller statistikk? Her lærer elevene om hvordan fremstilling av data kan påvirke oss. Ved hjelp av samtaleark jobber elevene med kildekritikk knyttet til tall og statistikk.

Diskusjon

Gjennomføring

Introduser aktiviteten med å løfte opp målene for hva elevene skal lære:

 • Hvordan statistikk, tall og grafer er en del av informasjonslandskapet vårt.
 • Diskutere hvordan statistikk, tall og grafer kan påvirke oss.
 • Bli kjent med teknikker for kildekritikk knyttet til tall, statistikk og grafer.

Bruk grønn side av arket

Del ut arkene med den grønne siden opp. Ett ark til hver gruppe.

Gruppene kan bruke noen minutter på å diskutere spørsmålet. Oppfordre dem til å komme med konkrete eksempler. De kan gjerne ta notater og lage et tankekart rett på arket. Arbeidet med denne siden av arket har til hensikt å sette fokus og skape en felles forståelse av hva temaet handler om.

Ta gjerne en liten felles oppsummering av det gruppene har pratet om.

Bruk gul side av arket

Deretter kan arket snus med den gule siden opp.

Nå skal gruppen lese den gule siden. Hver elev skal ta stilling til hvilket utsagn som passer best til seg. Deretter skal de dele med de andre på gruppa hva de har valgt, og ikke minst hvorfor.

Begrunnelsen er en viktig del av denne aktiviteten, og det er også oppfølgingsspørsmålene fra de andre elevene på gruppa. Oppfordre dem til å utfordre hverandre, og stille spørsmål som "hvorfor det?" "gjelder det i alle situasjoner?" "er det noen ganger du mener det ikke er slik?" "Hvordan ville det vært hvis alle tenkte slik?" osv.

Avslutning

Oppsummer målene for økta, og ta en felles prat rundt det gruppene har snakket om. Noen spørsmål som kan stilles er: Var det noen nye ting de ble oppmerksomme på? Hvorfor er det lurt å tenke på hvordan vi blir påvirket?

Alternativer

Kompetansemål

 • Engelsk

  Bruke og formidle informasjon basert på tallmateriale og statistikk .

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Vurdere bruk og misbruk av statistikk.

 • Engelsk

  Bruke informasjon basert på tallmateriale og statistikk som utgangspunkt for kommunikasjon om samfunnsfaglige emner.

 • Politikk, individ og samfunn

  Finne fram til, ta i bruk og analysere samfunnsgeografisk statistikk og diagrammer .

 • Kommunikasjon og kultur

  Gjøre rede for samspillet mellom ulike uttrykksformer, som språk, bilde, musikk og grafikk i sammensatte tekster fra ulike medier.

 • Matematikk 9. trinn

  Utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Diskutere objektivitetsomgrepet i samband med formidling av stoff i media.

 • Engelsk

  Analysere språklige virkemidler i tekster i ulike sjangrer og vurdere virkningen av dem .

 • Norsk 10. trinn

  Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer.

 • Norsk Vg2 YF

  Gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster.

 • Matematikk P 1P

  Lese, hente ut og vurdere matematikk i tekstar om situasjonar frå lokalmiljøet, gjere berekningar knytte til dette og presentere og argumentere for resultata.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring