Temadag om

Deepfakes

Fagbegreper

Deepfake

Algoritmer

Manipulert video

Kildebevissthet

Fag

Norsk

Samfunnsfag

KRLE

Kunst og håndverk

Samfunnskunnskap

Tverrfaglig:

Demokrati og medborgerskap

Livsmestring

Kompetansemål

Kompetansemål i fagene etter 10. årstrinn

Norsk:

 • Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst.

Samfunnsfag:

 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.

 • Utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett.

 • Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

 • Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt.

Kjerneelementer: Undring og utforskning, samfunnskritisk tenking og samanhengar.

KRLE:

 • Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

Kjerneelementer: Etisk refleksjon.

Kunst og Håndverk:

 • Utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter.

 • Reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess.

Kjerneelementer: Håndverksferdigheter, kunst- og designprosesser og visuell kommunikasjon.

Kompetansemål i fagene etter VG1 studieforberedende utdanningsprogram

Norsk:

 • Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, muntlig kommunikasjon.

Samfunnskunnskap:

 • Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar.

 • Reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast.

Kjerneelementer: Undring og utforsking, perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking.


Hensikt

Her får elevene kjenneskap til hva deepfake er, og verktøy knyttet til hvordan man kan unngå å bli lurt av det. Ved å gjennomføre dette opplegget vil elevene få øvelse i kritisk tenkning og kildebevissthet, noe som er i tråd med fagfornyelsen. Passer fra ungdomsskolen.

Omfang: 1 dag

Sist oppdatert: 18. desember 2020

Undervisningsopplegg

Opplegget er bygget opp av økter bestående av egenarbeid og samarbeid i smågrupper.

I tillegg kan det være nyttig at dere møtes i hel klasse mellom øktene for å oppsummere det dere har jobbet med.

Ved hjemmeskole kan dere bruke den plattformen dere pleier å bruke til dette. Kanskje kan du som lærer være tilgjengelig for spørsmål i en felles chat mens elevene har egenarbeid?

Intro: Egenarbeid/samarbeid i par (45 min):

Som en introduksjon av denne dagen kan elevene jobbe med to oppstartsaktiviteter, som i utgangspunktet kan være selvgående:

 1. Hva er deepfake?

 2. Slik fungerer deepfake

(Lenker vedlagt til høyre på siden)

Elevene skal se på videoen og svare på de tilhørende spørsmålene. Svarene kan leveres i et dokument på deres plattform.

Egenarbeid - 60-120 min

Elevene kan lese artikkelen Fra gøy til guffent på et blunk.

Deretter kan de jobbe med én av fordypningsoppgavene under artikkelen. Her kan du la elevene velge blant de tre oppgavene, eller velge en for dem. Egenarbeidet kan leveres inn.

Til slutt kan dere ta opp diskusjonsspørsmålene felles i klassen. Det kan også være fint å se videoen om hvordan man kan avdekke deepfakes sammen: Slik avslører du en deepfake.

Egenarbeid/Samarbeid i smågrupper 60-120 min

I opplegget Jakten på deepfake skal elevene bruke det de lærer til å finne eksempler som illustrerer punkter fra plakaten. Hva klarer de å finne ut?

Avslutning:

Det kan være fint å ha en felles oppsummering på slutten av dagen der dere tar opp noen av spørsmålene elevene har jobbet med i løpet av dagen. En slik oppsummering kan dere også ha underveis i løpet av dagen - alt etter hva som passer organiseringen deres.

Lykke til!


Alternativer

Du finner hele undervisningsopplegget vi har laget på Medietilsynet sine nettsider. Det omfatter også artikler og andre læringsaktiviteter og oppgaver knyttet til temaet.

Ressurser

Kanskje du også er interessert i:

Dette samtalebrettet er ment som en relasjonsbyggende og morsom aktivitet i klasserommet. Samtidig inneholder det spørsmål som oppfordrer til kritisk tenkning rundt bruk av sosiale medier.

Målet med samtalen er å bevisstgjøre elevene på egen bruk av sosiale medier, og være kritisk til de ytringene de møter der inne. Dette står sentralt innenfor de overordnede temaene i fagfornyelsen.

En temaside med fokus på undervisningsopplegg og ressurser som passer til bruk i hjemmeundervisning. En del av disse undervisningsoppleggene kan også passe som lekse.

En temaside med undervisningsopplegg og ressurser.